HomeМузыкаRelated VideosMore From: najebkowiczz

KropkaNadI - Zagrozenie Dla Spoleczenstwa

38 ratings | 6897 views
gościnnie Dwase i Kaha (EF-16) , kawałek pochodzi z debiutanckiej płyty pt.Miedzy bogiem a prawda wydanej w 2003 roku.
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (6)
e (2 years ago)
Czemu dopiero teraz tu trafilem. Piona za kawałek!
Jowita Karamanska (2 years ago)
Tarnow moje miasto!!!!
yuhfejs (4 years ago)
KH szacun
giamalpl (5 years ago)
ziomy z tarnowa...
giamalpl (5 years ago)
kropkanadi wielcy..!!!
mrxns (8 years ago)
Społeczeństwo wydygane, Pałą pokolenie resocjalizowane Kozacki kawałek!

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.