На главную
Видео добавленное пользователем “sevo2007”
Գառնի Գեղարդ  / Garni Geghard / - " GARNI TOUR " TRAVEL AGENCY
 
03:43
Գառնի Գեղարդ,Գառնի տաճար: Գառնի բանկավայրը Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն բնակավայրերից է: Գառնի բնակավայրը գտնվում է Կոտայքի մարզի մեջ , Երևանից 28 կլիոմետր հեռավության վրա: Գառնի բանկավայրը բնակեցված է եղել մ.թ.ա.IV հազ. վերջին քառորդից մինչև ուշ միջնադարը ներառյալ: http://garnitour.am/en/
Просмотров: 3847 sevo2007
Hormonal Imbalance. Warning Symptoms Everyone Should Know
 
02:15
Hormone Imbalance in Women. The first symptoms. The project was created to support http://caring-pharmacy.online Hormone Imbalance the first symptoms. 1. Hormonal Imbalance - constant headaches Constant headaches can be caused by low levels of the hormone estrogen. Estrogen controls the metabolic processes in the brain and spinal cord. So a constant bad mood and migraine can be caused by hormonal imbalance. 2. Hormonal Imbalance - breast Change High levels of estrogen affects the elasticity of the skin. Breasts may Loss Forum, the volume and size. Breast changes can be due to hormonal imbalance or before menopause. 3. Hormonal Imbalance - forgetfulness This may be a sign of low levels of the hormones estrogen or cortisol. a low level of cortisol is reflected in our short-term memory, low level of estrogen causes not the ability to concentrate and clarify the mind. 4. Hormonal Imbalance - weight Change If you lose or gain weight for no reason, these are signs of hormonal imbalance. Triiodic hormone affects metabolism. And testosterone, estrogen and cortisol can provoke the appearance of fat in the abdomen. 5. Hormonal Imbalance - insomnia Insomnia can be associated with low levels of progesterone. Progesterone - is a natural relaxant. Therefore, if you suffer from insomnia, then, most likely, you have a low level of this hormone. 7. Hormonal Imbalance - the appearance of acne The appearance of acne can often be caused by a violation of the amount of hormones in the body. A very low level of androgen provokes the appearance of acne. 8.Hormonal Imbalance - the hair loss Increased hair loss can be associated with thyroid hormone, insulin or testosterone. 9. hormonal imbalance - increased sweating If you have a sudden heat or cold, then this is a typical sign of hormonal imbalance. His symptom is often seen after menopause 10. Constant fatigue Chronic fatigue can be caused by problems with the production of thyroid hormones. 11. Digestive problems
Просмотров: 75 sevo2007
Գառնու Հեթանոսական Տաճար
 
01:02
Հայաստանի նշանավոր հուշարձաններից մեկըª Գառնու հեթանոսական տաճարը, կառուցվել է I-դ երկրորդ կեսին
Просмотров: 651 sevo2007